Bioquant LED testovaný u 20 osôb

Štúdia: BIOquant testovaný v Prahe u 20 osôb.

BIOquant LED posúdení a kvantifikácia výsledkov fotobiomodulace pomocou kvalitatívne elektroencefalografie EEG a kvantitatívne elektroencefalografie QEEG

Cieľ štúdie

Predmetom štúdie bolo vyšetrenie mozgovej aktivity EEG a QEEG u 20 osôb (ďalej probandov) pred aj po 30 stimuláciách prístrojom BIOquantu LED v časovom období od marca do júla 2020.

Pred štúdií bola vykonaná pilotáž účinkov prístroja, zacielená na zistenie pôsobení rôznych frekvencií stimulácie, na skupine 10 probandov a 10 osôb v kontrolnej skupine bez stimuláciou pre zistenie placebo účinku. U cieľovej skupiny bolo dodatočne vykonané aj vyšetrenie prístrojom IRELAX biofeedback, ktorý meria vplyv na dýchanie, HRV, pulz a tým zhodnotil celkový dynamický stav relaxu (hladinu stresu). Ďalej bola meraná tepová frekvencia a saturácia kyslíkom na prístroji Beurer a meraný krvný tlak tlakomerom.

Štúdia má 39 strán.

ZÁVER

Výsledky štúdie sú ovplyvnené pandémiou SARS-CoV-2, ktorá zabránila vykonávať u všetkých probandov častú a opakovanú kontrolu pôsobenie stimulácie na prístroji v ordinácii. Probandi sa denne stimulovali v domácich podmienkach, v určených hodinách s presným plánom tréningu, ako a akú frekvenčný stimuláciu používať. Od každého probanda sú k dispozícii písomné správy o priebehu tréningov. To je v zhode s tým, že prístroj je určený pre domáce použitie.

Študijný materiál tvorí klienti, ktorí navštívili ordináciu pre svoje ťažkosti a súhlasili s aplikáciou aparátov, nie z úplne zdravých osôb.

Posúdenie prvého a posledného EEG a QEEG po vykonaných stimuláciách bolo ovplyvnené aj psychickou záťažou počas corona krízy, keď probandi trávili niekoľko mesiacov doma nútene s rodinou a boli vystavení zvýšenej psychickej záťaži, emocionálnemu napätie a úzkostiam.

Predovšetkým na QEEG malo vplyv mnoho faktorov nespojených s aplikáciou, ale s momentálnym psychofyzickým vplyvom corona krízy, a to ako pred, tak aj po aplikácii.

Celkovo vo všetkých skupinách došlo k optimalizácii mozgovej činnosti, a to sa aj premietlo do výsledkov meraní u ostatných modalít prístrojom IRELAX, a predovšetkým v lepšom psychickom stave probandov. Možno teda konštatovať, že zlepšenie činnosti mozgu a ostatných modalít je v korelácii s globálnymi trendmi výsledkov u všetkých probandov. Vzhľadom na to, že v rámci kvantitatívneho vyšetrenia QEEG došlo k celkovému zlepšeniu, je hodnotenie trendov pozitívne. Je možné vidieť aj diskrétne zlepšenie výsledkov EEG. Pri jednotlivých probandov však počet 30 stimuláciou celkom, v rámci tejto štúdie nestačilo, na zmeny kvalitatívne v rámci EEG smerom k norme. Tento trend je veľmi podobný ako u neurofeedback, kedy dochádza ku väčšej zmene v EEG najskôr po mnohých desiatkach stimuláciách v dlhšom časovom úseku, avšak východiská pri oboch metód sú rozdielna. Rovnaký charakter zmien mozgovej činnosti, možno pozorovať u mužov i žien detí a dospelých. Vzhľadom k tomu, že sú pri stimulácii polarizovaným červeným svetlom žiarením stimulované obe hemisféry aj frekvenčne, dochádza k zmenám iného charakteru než napr. U neurofeedback, kedy sú možné zmeny frekvenčne 14 individualizované pre pravú a ľavú hemisféru mozgu. (Najlepšie výsledky boli dosahované pri použití prístroja BIOquant LED a súčasnej terapii Neurofeedback - mimo zadanú štúdiu. Dochádza k veľkej synergii oboch typov stimuláciou.)

V rámci tejto štúdie bol náhodne zaradený aj skúšaná osoba s tinnitu a častými bolesťami hlavy, ktorý po aplikácii vysokej frekvencie 40 Hz 2x denne po 15 tich minútach a frekvencia 10 Hz v popoludňajších hodinách po 15 stimuláciách konštatoval, že sa mu znížila frekvencia bolesti hlavy a tinnitus (ušné šumy) začal ustupovať v intenzite.

U osôb s degeneratívnym ochorením typu choroba Parkinsona a Alzheimera, v jednom prípade aj roztrúsená skleróza / mimo zadanú štúdiu / pri aplikáciách vyšších frekvencií od 40-80 Hz sa selektívne zlepšil pocitovo zdravotný stav a tiež motorika u týchto osôb (menšie trasenie a lepšiu motorika) .

Výsledky štúdie sú v súlade aj so závermi iných svetových štúdií a potvrdzujú, že BIOquant LED pri stimuláciou znižuje tlak, tepovú frekvenciu, zvyšuje saturáciu SpO2 kyslíkom a veľmi rýchlo spôsobuje zmeny fyziologického stavu v QEEG.

Do budúcnosti s lepšou epidemiologickej situácií je možné uvažovať o prísnej kontrole podmienok merania v ordinácii bez rúšok a štítov, rozšírenie počtu a veku probandov, častejšieho vykonávanie meranie QEEG, predĺženie doby stimulácie na dlhšiu dobu, pre zistenie dlhodobého pôsobenia aplikácie na EEG a QEEG, použitie ov psychologických testov u probandov na podrobné preskúmanie vplyvu na kognitívne funkcie, podobne ako je tomu pri iných metódach za štandardných podmienok.

V skratke:

U vsetkych došlo k optimalizáciám mozgovej činnosti a zlepšením psychickému stavu.

U osoby s tinnitom a migrénami došlo k redukovaním počtu migrén a intenzite migrén, Zníženie inzentity šumením v ušiach (tinnitus).

U osôb s degeneratívnymi ochoreniami (Parkinson, Alzheimer, roztrúsená skleróza) sa pocitovo zlepšil zdravotný stav a zlepšila sa motorika (menšie trasenie počtom lepších motorika)